Rede van de gouverneur ‘100 dagen’

Tijdens de Decemberzittingen stelt de deputatie haar doelstellingen voor.
Gouverneur Jos Lantmeeters opende de zittingen op 8 december 2020 met zijn rede “100 dagen”.

Dames en heren provincieraadsleden

Beste Limburgers

Collega’s van de deputatie


Morgen 9 december ben ik precies 100 dagen uw gouverneur.
Ik kan u verzekeren, het was een erg ongewone periode om deze nieuwe opdracht aan te vangen en het was daardoor ook niet evident om de veelzijdigheid van het ambt en de functie te leren kennen. Maar de deskundigheid en de professionaliteit van het team waarop ik elke dag kan terugvallen heeft dit proces vergemakkelijkt en daarom ook dat ik durf zeggen dat, op alle werkdomeinen waarop ik actief moet zijn, zowel provinciaal, Vlaams als federaal, … ik er klaar voor ben.


Dames en heren,

Ook dit openingswoord kan niet voorbij aan de vreselijke crisis die ons nog steeds in de greep heeft.
Onze gezondheid, ons mentaal welzijn, onze welvaart en onze economie worden tot op de dag van vandaag zwaar op de proef gesteld.


Mensen hebben een familielid verloren, waren zelf ziek of zijn herstellend. Sommigen zitten mentaal en of financieel aan de grond, verloren hun job of werden tijdelijk werkloos. Bedrijven zien zwarte sneeuw of raken hun klanten kwijt. Het verenigingsleven, de sport-, de cultuur – en de jeugdsector, heel ons sociaal- maatschappelijk leven ligt stil. Armoede en eenzaamheid nemen toe. Ons zorgapparaat zit tegen zijn limieten en het onderwijs kraakt in zijn voegen. Vele van ons zijn ongerust over de toekomst.


Nochtans wil ik vandaag niet pessimistisch klinken.


We moeten onze blik vooruit werpen op morgen, op de post Corona periode, want die komt er zonder twijfel aan.
Een periode waarin we weer kunnen denken aan heropbouwen: van onze contacten, ons sociaal- cultureel en maatschappelijk leven, onze economie en onze persoonlijke weerstand.


Na deze crisis hebben we immers niet alleen een vaccin nodig maar ook opnieuw vertrouwen. Vertrouwen in de toekomst, vertrouwen in de samenleving en vertrouwen in de overheid.


Wij, beleidsmakers zijn het daarom allemaal aan onszelf verplicht die toekomst positief en hoopvol tegemoet te gaan ook al staan we – ook in Limburg – voor een aantal forse uitdagingen.


Meer dan ooit gaan we – na de Coronacrisis – elkaar nodig hebben en zullen we voor het sociaal -economische herstel meer dan ooit moeten gaan samenwerken en dit op alle domeinen, tussen alle sectoren, tussen mensen en organisaties en tussen steden, gemeenten en regio’s, ook over de grens.


Daarnaast zullen we ook creatief en innovatief moeten zijn en moeten we durven om bepaalde keuzes die eerder gemaakt werden te herzien, bepaalde middelen te heroriënteren en de focus eindelijk te leggen op duurzame hervormingen en een meer solidaire samenleving.


Dames en heren


Ook op bestuurlijk vlak staat Limburg – met de regiovorming – voor een nieuwe uitdaging die het provinciebestuur en de deputatie moeten “triggeren”.
De één referentieregio heeft als afbakening de volledige omlijning van onze provinciegrens gekregen. Limburg wordt als geheel voorgesteld als één van de referentieregio’s in Vlaanderen.


Onmiskenbaar biedt dit kansen. Niet alleen voor de lokale besturen, de steden en gemeenten, die in dit proces worden aangesproken op hun autonomie en bestuurskracht om gezamenlijk – en van onderuit – deze regio in te vullen en verder te laten groeien.


Maar ook voor het provinciebestuur en de deputatie is dit nu hét moment om daadwerkelijk het geweer van schouder te veranderen en vanuit een ‘ondersteunende’ en ‘participerende’ rol deze regiovorming kansen te geven en op een verstandige wijze in relatie te gaan met de regio, de steden en gemeenten.


Het burgemeestersparlement, dat voortaan door het leven zal gaan als de “Regio Raad Limburg”, zal ik in het voorjaar van 2021 voor de eerste keer samenroepen. Deze Regio Raad Limburg zal als een regionaal platform fungeren waarop bovenlokale uitdagingen worden besproken en aangepakt.


Uiteraard zal dit gebeuren in goede afstemming met alle Limburgse actoren – in bijzonder de provincieraad en deputatie – en is het de uiteindelijke bedoeling een bovenlokale strategische agenda vast te leggen en een ideaal labo te worden voor maatschappelijke vernieuwing en innovatie.


Dames en heren,


We staan voor een re-start.
Laat ons dit momentum niet verliezen en met Limburg die o – zo – belangrijke doorstart maken.


Limburgers zijn weerbaar en wendbaar, dat hebben we in het verleden en in tal van moeilijke momenten bewezen.


De kracht van Limburg zit in het samenwerken, in het actief verantwoordelijkheid nemen, in het hoog inzetten van het ambitieniveau en het durven benutten van nieuwe kansen.


Ik reken op iedereen zodat we snel uit de coronacrisis geraken en we niemand moeten achterlaten.


Mijn eerste 100 dagen zijn morgen voorbij.


Als gouverneur ben ik er klaar voor en sta ik ten dienste van elke actor in Limburg om mijn verbindende en ondersteunende rol te spelen.


Samen sterk(er) voor Limburg.