Preventieve evacuatie overstromingsgevoelige gebieden

Ten gevolge van de hevige regenval van de afgelopen dagen staan de debieten op de Maas historisch hoog. De voorspellingen wijzen uit dat de situatie enkel zal verergeren. Er worden mogelijke debieten voorspeld tot 3.750 m³/sec. Dat is al 100 jaar niet meer gebeurd. Daarom werd er beslist om preventieve maatregelen te treffen in de Maasgemeenten Maasmechelen, Lanaken, Maaseik, Dilsen-Stokkem en Kinrooi.

Aan de mensen die in overstromingsgevoelige gebieden wonen raden we aan om te evacueren naar familie of vrienden. Voor alle praktische info over evacuatie, check de website van je gemeente. De politie voorziet extra toezicht en er is extra dijkbewaking.

Zorg voor je eigen veiligheid en neem het zekere voor het onzekere. We hebben gezien dat het water plots heel snel kan komen. Dat heeft de situatie in Wallonië gisteren en vandaag aangetoond.

Wateroverlast Limburg

Onder leiding van gouverneur Jos Lantmeeters is vandaag de provinciale crisiscel samengekomen, aangevuld met specialisten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De huidige weermodellen voorspellen vooral veel regen en mogelijke problemen in het oosten en zuiden van de provincie. De laatste weermodellen gaan uit van een gespreide neerslag tot donderdag middag. Lokaal kunnen er wel hevige stortbuien mogelijk zijn.  Op dit ogenblik is de situatie in de Voerstreek kritiek.

Op een zestal posten verspreid over de hulpverleningszones zal de brandweer lege zandzakken voorzien. Concreet handelt het om de brandweerkazernes van Hasselt, St-Truiden, Genk, Bilzen, Lommel en Bree. Wij vragen uitdrukkelijk dat alleen de inwoners waarbij het water in de woning loopt of dreigt te lopen langskomen om deze op te halen, gezien de voorraad beperkt is.

De voorraad zandzakjes is beperkt. Dit betekent dat deze zaadzakjes enkel bestemd zijn voor mensen die er nood aan hebben.  Met andere woorden niet voor mensen die nooit wateroverlast hebben, niet ter bescherming van tuinhuisjes,… Een strategische voorraad wordt achter de hand gehouden.

Daarnaast wordt gevraagd aan burgers om zelfredzaam, creatief en solidair te zijn. Met eenvoudige middelen kan het instromen van water in een garage moeilijk gemaakt en/of  vermeden worden. Met  deze preventieve maatregelen kunnen de hulpdiensten zich focussen op de zwaarst getroffen gebieden. Vergeet niet om bij onmiddellijke dreiging van overstroming gastoevoer en elektriciteit volledig af te sluiten, zodat nutsvoorzieningen zelf geen aanleiding zijn voor brand of andere problemen tijdens de evacuatie. Tegelijk zorgt het afgesloten zijn van de nutsvoorzieningen dat de veiligheid van de terugkeer vergroot. Schakel ook alle aparte verwarmingstoestellen uit, alsook de toevoer. Zo kan er geen overstroomd water in de toestellen en/of de leidingen lopen en kunnen de toestellen sneller terug in gebruik genomen worden (voor het drogen van de woning).

De diensten van de gouverneur roepen de 42 gemeentebesturen op om waakzaam te zijn m.b.t. jeugd- en sportkampen die plaatsvinden op hun grondgebied. Neem zeker een kijkje op deze terreinen om te zien of er zich problemen voordoen.

Het noodnummer 1722 is geactiveerd en kan gebeld worden voor niet-levensbedreigende hulp (wateroverlast, stormschade,… ). Zo blijft het noodnummer 112 vrij voor de levensbedreigende noodoproepen.

Meer informatie op http://www.waterinfo.be

Code oranje van 17u tot 24u

Vrijdagnamiddag en -avond verwacht het KMI, in tegenstelling tot de vorige dagen, intensere en meer gestructureerde buien. Er kan daarbij op verschillende plaatsen overvloedige neerslag vallen op korte tijd, waarbij er 30 l/ m² op een uur tijd of 40 l/ m² of zelfs meer op 6 uur tijd mogelijk is. Ook kunnen er hagelbollen van enkele cm voorkomen en plaatselijk felle rukwinden. Het noodnummer 1722 wordt geactiveerd en kan gebeld worden voor niet-levensbedreigende hulp (wateroverlast, stormschade…). Zo blijft het noodnummer 112 vrij voor de echt levensbedreigende noodoproepen!

Meer info op Brandpreventie in natuur- en bosgebieden op basis van kleurcodes | Agentschap voor Natuur en Bos

Minister van Binnenlands Bestuur belast gouverneur met de opdracht een tuchtonderzoek op te starten ten aanzien van titelvoerend burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren.

Gouverneur kan bevestigen dat hij heden deze opdracht vanwege de minister van binnenlands bestuur Bart Somers heeft ontvangen waarbij hem gevraagd wordt een tuchtonderzoek te voeren, een tuchtverslag op te maken en een tuchtdossier samen te stellen.

De gouverneur zal gedurende het verloop van deze opdracht niet communiceren en zich onthouden van elke commentaar.

Hij zal de tijd die nodig is nemen om een omstandig onderzoek te voeren en een gedegen verslag op te stellen voor de minister.

GOUVERNEUR JOS LANTMEETERS WORDT BESCHERMHEER VAN DE LIMBURGSE STREEKTAAL

Veldeke Bels(j) Limburg, de provinciale organisatie voor het gebruik en behoud van de Limburgse dialecten, maakt zich op om zijn 20-jarig bestaan te vieren. Als de coronacijfers het toelaten zullen er in de loop van het jaar verschillende festiviteiten plaatsvinden. In de aanloop wordt 21 februari, de Internationale Dag van de Moedertaal, aangegrepen om een eerste keer naar buiten te komen met een gedenkwaardig gebeuren: gouverneur Jos Lantmeeters wordt in de adelstand verheven als Beschermheer van de Limburgse streektaal. Hij kreeg het Genker dialect met de moederborst mee, heeft een warme band met zijn eerste taal en kan ze met grote vaardigheid hanteren.

Onze gouverneur stapt hiermee in de voetsporen van zijn ambtsgenoot aan de andere kant van de Maas, Theo Bovens. Deze verkreeg zijn eretitel in 2016 binnen het kader van het 90-jarig bestaan van Veldeke Limburg, onze zustervereniging. Dat was voor de uitbraak van de coronacrisis, met een groots evenement. Wij moeten dat even uitstellen, maar zullen niet aarzelen om binnenkort deze nieuwe stap in de carrière van onze gouverneur met de nodige ceremoniële glans op te luisteren.

De Internationale Dag van de Moedertaal werd in het jaar 2000 voor het eerst op 21 februari gevierd. Hij werd in 1999 uitgeroepen door de UNESCO, en even later formeel erkend door de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Van in het begin vroeg hij aandacht voor de linguïstische en culturele diversiteit, en wilde hij meertaligheid stimuleren. Sinds 2007 gaat er speciale aandacht naar het helpen overleven en het beschermen van alle talen gebruikt door de volkeren overal ter wereld.

De UNESCO geeft ook een “Atlas van bedreigde talen” uit, die geregeld een update krijgt. Hierin komen meer dan 6.000 talen aan bod, waarvan er 2.500 bedreigd zijn. Deze bedreigde talen worden opgedeeld in vijf categorieën van urgentie. Het Limburgs staat in de minst urgente categorie, die van de kwetsbare talen. Deze nog redelijk geruststellende plaats hebben we uiteraard te danken aan de situatie in Nederland, waar er veel geïnvesteerd wordt in de bescherming van de streektaal en ook aan het doorgeven van de taal aan de jongste generatie via het gezin, de kinderopvang, het onderwijs, sociale media, …

De UNESCO stelt dat de dood van een taal leidt tot het verdwijnen van verschillende vormen van cultureel erfgoed: orale expressies, verhalen, legenden, zelfs een achterliggend wereldbeeld. De Limburgse dialecten zijn erg rijk aan eigen woordenschat, grammaticale eigenaardigheden, spreekwoorden, … Ze vormen een goudmijn voor linguïstisch onderzoek en een dieper inzicht in de Germaanse talen.

Veldeke Bels(j) Limburg wil de cultuurexpressie in de brede verscheidenheid aan Limburgse dialecten aanmoedigen, zowel schriftelijk als op het podium. Daarnaast is het de bedoeling om de lokale taalvarianten in het landschap aanwezig te stellen via muurschilderingen, verzen op stoeptegels, uithangborden, tweetalige straatnaamborden enz. Zo krijgt de couleur locale ook een toeristische waarde. Maar natuurlijk is het actieve gebruik van de Limburgse dialecten in zo veel mogelijk sociale contexten cruciaal. Zo kan de streektaal zichzelf verrijken en aanpassen aan de maatschappelijke evoluties.

Vroeger leefde de opvatting dat het opvoeden van kinderen in het dialect zou leiden tot schoolachterstand en verlies van kansen op sociale promotie. Uit onderzoek (opgestart in Canada, maar uitvoerig herhaald in Nederland) blijkt het tegendeel: als een kind in verschillende taalregisters opgroeit (meertaligheid), dan zorgt dit voor neurale stimulering en vertraagt het zelfs de dementie.

Al hebben we in Belgisch-Limburg nog een hele achterstand in te halen ten opzichte van onze buren in Nederland, toch zien we de maatschappelijke status van de streektaal stijgen. Ja, stilaan wordt dialect spreken een teken van culturele ontwikkeling.

De provinciale werking van Veldeke Bels(j) Limburg smeedt een band tussen 7 lokale en regionale afdelingen: Veldeke Genk, Veldeke Hasselt, veldeke As, Veldeke Maasland, Veldeke Dommelland, Veldeke Lonerland en Veldeke Truierland. Daarnaast betrekt ze nog diverse andere dialectkringen bij haar werking. VBL geeft een kwartaaltijdschrift uit, en jaarlijks verschijnt er een scheurkalender met dialectspreuken, de Limburg-almenak.

Nieuwjaarswensen 2021

Beste Limburgers,

Normaal zou ik nu samen met de collega’s van de Limburgse deputatie een nieuwjaarsontvangst organiseren in het provinciehuis en bij die gelegenheid een nieuwjaarsboodschap brengen

Dit kan helaas niet. Toch wil ik graag langs deze weg jullie kort toespreken.

Dames en heren,

2020 ligt eindelijk achter ons. Een jaar gedomineerd door een verschrikkelijk virus. Een jaar dat ons nog lang zal bijblijven.

In de eerste plaats wil ik daarom namens het provinciebestuur ons medeleven betuigen aan al de families die iemand verloren hebben door het Corona virus. Ik hoop oprecht dat de goede herinneringen troost mogen brengen en het verlies een beetje kunnen verzachten.

Hoewel 2021 zich meer en meer lijkt aan te dienen als een overgangsjaar, moeten we toch durven met een positieve blik vooruit te kijken.

Laat 2021 daarom niet alleen het jaar zijn waarin we het virus onder controle krijgen, maar ook het jaar waarin we extra tijd gaan besteden aan de mooie dingen van het leven  en waarbij we  – als alles goed verloopt –  stilaan terug elkaar mogen ontmoeten en ons normale leven weer kunnen opnemen.

In het bijzonder wil ik dit moment aangrijpen om de lokale handelaars en alle Limburgse ondernemers een hart onder de riem te steken. Zij hebben veerkracht getoond, zijn soms zeer creatief geweest maar vooral,  ze zijn moedig blijven volhouden.

Ik hoop dat velen onder jullie deze moeilijke periode hebben kunnen overbruggen en dat er in het nieuwe jaar nieuwe kansen en opportuniteiten ontstaan. Jullie verdienen ons respect!

Daarnaast wil ik mij ook richten tot al die werknemers en vrijwilligers uit het verenigingsleven, de jeugd, sport en de socio – culturele sector.

Afgelopen jaar is ook voor jullie een rampjaar geweest. Niet alleen wat de werking betreft, maar ook financieel en mentaal . Ik hoop dat je de bezieling en de geestdrift van weleer weer opnieuw kan opwekken en de energie kan terugvinden om een nieuwe doorstart te maken. Jullie zijn het hart en de ziel van onze samenleving.

Tot slot een welgemeend woord van waardering aan alle zorgverleners en alle medewerkers uit de sociale sector. Jullie werk is onbetaalbaar. Gisteren, vandaag maar ook morgen zal uw inzet nog steeds nodig zijn. De mensen die het fysiek of mentaal moeilijk hebben, hebben je nodig. Ik hoop dat je de kracht blijft vinden om het o-zo-belangrijke werk te blijven doen!

Beste Limburger,

Heb vertrouwen, er is altijd licht aan het einde van de tunnel.

Hou de moed er dus in, want we zijn het onszelf en onze naasten verschuldigd om er het beste van te maken. Ook en vooral als het moeilijk gaat.

Aan alle Limburgers, wens ik een gezond, gelukkig en hopelijk een geanimeerd 2021!

Kerstboodschap aan de Limburgers

Beste Limburgers

Kerstmis en nieuwjaar komen er aan. Normaal gezien een tijd die we samen met familie en vrienden doorbrengen — iets waar velen erg naar verlangen!

Maar het coronavirus is nog te sterk aanwezig, en de besmettingscijfers  nog onvoldoende gedaald. Daarom moeten we onze contacten met anderen blijven beperken.

Dit betekent dat het eindejaar er dit jaar anders zal uitzien.

Onze feesten zullen kleiner zijn. Maar misschien daardoor ook wel warmer en intiemer.

Ik begrijp heel goed dat dit niet voor iedereen gemakkelijk zal zijn. Zelf kijk ik ook elk jaar uit naar de gezelligheid van samen feesten. Maar dit kan nu jammer genoeg niet.

Daarom wil ik met jullie, Limburgers, graag één duidelijke afspraak maken die we de komende weken moeten volhouden:

Spreek alsjeblieft niet af met je hele familie of met vrienden. Beperk je tot het gezin waarin je leeft, dat je eventueel kan aanvullen met één vast (knuffel)contact. Maar ga dus niet naar je nonkels en tantes, neven en nichten of je grootouders. En organiseer zeker geen foute feestjes.

Anders gezegd: vier kerst en nieuwjaar …. maar vier het beperkt.

Als we deze afspraak allemaal volgen, dan nemen we de best mogelijke start voor het nieuwe jaar EN zetten we onze inspanningen van de voorbije weken niet op de helling. 

Zeker als we ook de basisregels blijven volgen, zoals regelmatig je handen wassen, afstand houden en je mondmasker dragen wanneer het nodig is.

Dus beste Limburgers, ik reken op u allen!

Blijf volhouden. Samen kunnen we dit.

Ik wens jullie allemaal alvast een gezond 2021 !

Laat het nieuwe jaar een jaar worden van “elkaar weer mogen ontmoeten” en gevuld met alleen maar goede vooruitzichten.

Bekijk de kerstboodschap via volgende link: https://fb.watch/2yPcrpdMT3/

Rede van de gouverneur ‘100 dagen’

Tijdens de Decemberzittingen stelt de deputatie haar doelstellingen voor.
Gouverneur Jos Lantmeeters opende de zittingen op 8 december 2020 met zijn rede “100 dagen”.

Dames en heren provincieraadsleden

Beste Limburgers

Collega’s van de deputatie


Morgen 9 december ben ik precies 100 dagen uw gouverneur.
Ik kan u verzekeren, het was een erg ongewone periode om deze nieuwe opdracht aan te vangen en het was daardoor ook niet evident om de veelzijdigheid van het ambt en de functie te leren kennen. Maar de deskundigheid en de professionaliteit van het team waarop ik elke dag kan terugvallen heeft dit proces vergemakkelijkt en daarom ook dat ik durf zeggen dat, op alle werkdomeinen waarop ik actief moet zijn, zowel provinciaal, Vlaams als federaal, … ik er klaar voor ben.


Dames en heren,

Ook dit openingswoord kan niet voorbij aan de vreselijke crisis die ons nog steeds in de greep heeft.
Onze gezondheid, ons mentaal welzijn, onze welvaart en onze economie worden tot op de dag van vandaag zwaar op de proef gesteld.


Mensen hebben een familielid verloren, waren zelf ziek of zijn herstellend. Sommigen zitten mentaal en of financieel aan de grond, verloren hun job of werden tijdelijk werkloos. Bedrijven zien zwarte sneeuw of raken hun klanten kwijt. Het verenigingsleven, de sport-, de cultuur – en de jeugdsector, heel ons sociaal- maatschappelijk leven ligt stil. Armoede en eenzaamheid nemen toe. Ons zorgapparaat zit tegen zijn limieten en het onderwijs kraakt in zijn voegen. Vele van ons zijn ongerust over de toekomst.


Nochtans wil ik vandaag niet pessimistisch klinken.


We moeten onze blik vooruit werpen op morgen, op de post Corona periode, want die komt er zonder twijfel aan.
Een periode waarin we weer kunnen denken aan heropbouwen: van onze contacten, ons sociaal- cultureel en maatschappelijk leven, onze economie en onze persoonlijke weerstand.


Na deze crisis hebben we immers niet alleen een vaccin nodig maar ook opnieuw vertrouwen. Vertrouwen in de toekomst, vertrouwen in de samenleving en vertrouwen in de overheid.


Wij, beleidsmakers zijn het daarom allemaal aan onszelf verplicht die toekomst positief en hoopvol tegemoet te gaan ook al staan we – ook in Limburg – voor een aantal forse uitdagingen.


Meer dan ooit gaan we – na de Coronacrisis – elkaar nodig hebben en zullen we voor het sociaal -economische herstel meer dan ooit moeten gaan samenwerken en dit op alle domeinen, tussen alle sectoren, tussen mensen en organisaties en tussen steden, gemeenten en regio’s, ook over de grens.


Daarnaast zullen we ook creatief en innovatief moeten zijn en moeten we durven om bepaalde keuzes die eerder gemaakt werden te herzien, bepaalde middelen te heroriënteren en de focus eindelijk te leggen op duurzame hervormingen en een meer solidaire samenleving.


Dames en heren


Ook op bestuurlijk vlak staat Limburg – met de regiovorming – voor een nieuwe uitdaging die het provinciebestuur en de deputatie moeten “triggeren”.
De één referentieregio heeft als afbakening de volledige omlijning van onze provinciegrens gekregen. Limburg wordt als geheel voorgesteld als één van de referentieregio’s in Vlaanderen.


Onmiskenbaar biedt dit kansen. Niet alleen voor de lokale besturen, de steden en gemeenten, die in dit proces worden aangesproken op hun autonomie en bestuurskracht om gezamenlijk – en van onderuit – deze regio in te vullen en verder te laten groeien.


Maar ook voor het provinciebestuur en de deputatie is dit nu hét moment om daadwerkelijk het geweer van schouder te veranderen en vanuit een ‘ondersteunende’ en ‘participerende’ rol deze regiovorming kansen te geven en op een verstandige wijze in relatie te gaan met de regio, de steden en gemeenten.


Het burgemeestersparlement, dat voortaan door het leven zal gaan als de “Regio Raad Limburg”, zal ik in het voorjaar van 2021 voor de eerste keer samenroepen. Deze Regio Raad Limburg zal als een regionaal platform fungeren waarop bovenlokale uitdagingen worden besproken en aangepakt.


Uiteraard zal dit gebeuren in goede afstemming met alle Limburgse actoren – in bijzonder de provincieraad en deputatie – en is het de uiteindelijke bedoeling een bovenlokale strategische agenda vast te leggen en een ideaal labo te worden voor maatschappelijke vernieuwing en innovatie.


Dames en heren,


We staan voor een re-start.
Laat ons dit momentum niet verliezen en met Limburg die o – zo – belangrijke doorstart maken.


Limburgers zijn weerbaar en wendbaar, dat hebben we in het verleden en in tal van moeilijke momenten bewezen.


De kracht van Limburg zit in het samenwerken, in het actief verantwoordelijkheid nemen, in het hoog inzetten van het ambitieniveau en het durven benutten van nieuwe kansen.


Ik reken op iedereen zodat we snel uit de coronacrisis geraken en we niemand moeten achterlaten.


Mijn eerste 100 dagen zijn morgen voorbij.


Als gouverneur ben ik er klaar voor en sta ik ten dienste van elke actor in Limburg om mijn verbindende en ondersteunende rol te spelen.


Samen sterk(er) voor Limburg.

Gouverneur Lantmeeters bezoekt Family Justice Center

Gisteren bezocht gouverneur Lantmeeters het Family Justice Center (FJC) in Genk. In het FJC op campus Portavida werken hulpverlening, politie en justitie intensief samen om de problematiek van intrafamiliaal geweld gecoördineerd aan te pakken. Een aanpak die loont én nodig is, zeker nu de tweede lockdown het risico op geweld in gezinnen opnieuw doet toenemen. De gouverneur kreeg in Genk een toelichting bij de werking en de toekomstplannen van het FJC. In 2022 wil het centrum, dat vandaag 40% van Limburg dekt, in de hele provincie actief zijn. Nadien zal het FJC met Vlaamse financiering worden uitgebouwd tot een laagdrempelig centrum dat rechtstreeks toegankelijk is voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld.

Tijdens zijn werkbezoek aan het FJC Limburg, bedankte gouverneur Lantmeeters allereerst de aanwezige medewerkers voor hun inzet. Want net zoals in de eerste golf van de coronacrisis, zorgt ook de tweede lockdown voor heel wat verontrusting bij professionals en extra inspanningen om aanklampend te blijven werken met risicogezinnen. “Niet alleen zien we een lichte stijging van het aantal meldingen dat via politie bij het FJC terechtkomt, we merken vooral dat er zich ernstigere geweldsfeiten voordoen”, zegt Sabrina Reggers, coördinator van het FJC. “Voor de coronacrisis categoriseerden we zo’n 53% van de situaties die bij het FJC terechtkwamen als medium tot hoog risico. Sinds half maart is dat gestegen naar 57%.”

Gouverneur Jos Lantmeeters: “De coronacrisis heeft nogmaals het belang duidelijk gemaakt van een zo efficiënt mogelijke aanpak rond intrafamiliaal geweld, met hulpverlening, politie en justitie onder één dak. Want in gezinnen waar het al scheef zat, loopt het nu nog sneller fout. Gelukkig kunnen hulpverleners gezinnen vandaag opnieuw nauwer bijstaan en opvolgen – in tegenstelling tot de eerste lockdown toen de ondersteuning noodgedwongen vaak beperkt bleef tot telefonische en digitale hulp. Daarom nogmaals een oproep: zoek hulp als je met intrafamiliaal geweld in aanraking komt, onze professionals staan klaar om iedereen te helpen.”

Uitrol FJC-werking in heel Limburg

Momenteel werkt het FJC Limburg – met locaties in Genk (Portavida) en Hasselt (Welzijnscampus) – in de politiezones Carma en Limburg Regio Hoofdstad, wat overeenkomt met een regio van zo’n 330.000 inwoners of circa 40% van Limburg. Elke maand melden de betrokken politiediensten een 100-tal gezinnen aan bij het FJC. Als na risicotaxatie de situatie als medium of hoog risico wordt ingeschat, bundelt het centrum alle benodigde informatie over het gezin, zodat een gecoördineerde aanpak mogelijk is en hulpverleners sneller én beter de betrokken gezinnen kunnen begeleiden.

In 2022 wil het FJC zijn huidige werking op basis van politiemelding doortrekken naar alle gemeentes en politiezones in onze provincie. Gouverneur Lantmeeters steunt alvast deze uitbreiding, die eenzelfde aanpak en dienstverlening voor heel Limburg mogelijk maakt.

Uitbouw naar rechtstreeks toegankelijk centrum

Tegelijk start deze maand, in opdracht van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir, een onderzoek naar de uitbouw van rechtstreeks toegankelijke centra intrafamiliaal geweld in Vlaanderen. In zo’n laagdrempelig centrum kunnen slachtoffers en gezinnen die geconfronteerd worden met geweld terecht voor alle mogelijke informatie en hulp, zonder verplichting om klacht in te dienen.

Zuhal Demir: “De uitrol van de Family Justice Centra in Vlaanderen is een prioriteit in ónze aanpak van intrafamiliaal (seksueel) geweld. Daarom investeert de Vlaamse overheid de komende jaren negen miljoen euro om, op basis van de bestaande Family Justice Centra in Antwerpen, Limburg en Mechelen, nog meer laagdrempelige en rechtstreeks toegankelijke Centra voor intrafamiliaal geweld uit te bouwen in gans Vlaanderen. Dat ook de gouverneur onze aanpak steunt, telt als krachtig signaal naar de slachtoffers: blijf er niet mee zitten, we zijn er om u te helpen.”

Beweeg! Het is sociaal, plezant en sportief!

Gouverneur Jos Lantmeeters roept de Limburgers op om zich niet op te sluiten in hun kot, maar om in beweging te blijven. “Dat is niet alleen goed voor de lichamelijke gezondheid, ook op de mentale gezondheid heeft het een positieve invloed”, aldus de gouverneur.

Door zelf het goede voorbeeld te geven, hoopt gouverneur Lantmeeters de Limburgers te overtuigen om meer te bewegen. “Sport is de enige buitenactiviteit die nog toegelaten is en maakt het mogelijk om toch wat sociaal contact te hebben. Daarnaast verbetert sporten onze natuurlijke weerstand, wat dan weer goed is voor onze algemene gezondheid. Laat deze lockdown dus geen lock-in zijn en kom ook eens uit uw kot.”

Er zijn tal van Limburgse organisaties en verenigingen die fijne en veilige initiatieven op poten zetten om de mensen meer aan het bewegen te krijgen. De actie Rond-je-Limburg van Een Hart voor Limburg, om samen 250 keer de omtrek van onze provincie te bewegen, is daar een mooi voorbeeld van. Ondertussen zijn er ook andere verenigingen die sportieve acties organiseren en vaak is dat ook nog eens gekoppeld aan de ondersteuning van een goed doel.

Jos Lantmeeters is duidelijk “Nodig uw buur eens uit voor een coronaproof wandeling of ga af en toe lopen met een vriend of vriendin. Geniet van het sociaal contact en de mooie omgeving die onze provincie te bieden heeft.

Want Limburgers, die steunen elkaar!”

Meer informatie over de actie van Een Hart voor Limburg op https://acties.eenhartvoorlimburg.be/project/28797

* Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:

Met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden

Of met een maximum 4 personen inclusief jezelf en dat altijd met afstand van 1,5 meter