Taskforce Einstein Telescoop (ET) –  22.09.2021

Van ambitie naar actie

Onder leiding van gouverneur Jos Lantmeeters vond vandaag de eerste bijeenkomst plaats van de Taskforce Einstein Telescoop B- Limburg.

(quote gouverneur) ” ET is het eerste belangrijke BIG SCIENCE project voor Vlaanderen en België dat onze provincie aandoet en dat wij bijgevolg niet mogen mislopen. Het potentieel op vlak van technologie, innovatie, onderwijs, industrie,… is immers eindeloos. Daarom is het belangrijk om alle Limburgse, Vlaamse en Belgische actoren bij dit boeiende project te betrekken om onze locatie voor de realisatie van ET beter te coördineren en zo een maximale impact op de regio en lokale industrie/ economie te verzekeren.”

Deze Taskforce moet uitgroeien tot een actiegericht platform dat de juiste mensen en organisaties samen brengt, aanzet tot een uitwisseling van ideeën en ervaringen maar vooral een agenda hanteert die oproept tot concrete acties, engagementen en doelgerichte communicatie.

De conclusies en afspraken na deze eerste bijeenkomst kunnen als volgt worden samengevat:

  • Werken aan betere informatiedoorstroming, PR en communicatie en verdere bewustwording vooral dan van het politieke niveau.
  • Professionalisering en structurering van het ET project door middel van het creëren van een overkoepelende coördinatie
  • Directe actielijn opzetten voor het bekomen van zowel structurele financiering als extra middelen voor onder meer de voorbereidende fase als de installatie van een centrale coördinatie (Liaison Officer)
  • ET positioneren als Innovatief Europees project op het Big Science Business Forum te Granada 2022.
  • Afstemmen op de resultaten van de High Level groep (interministeriële conferentie) die deze maand nog zal plaatsvinden en waarop het project ET zal geagendeerd staan.

Volgende bijeenkomst van de Taskforce wordt voorzien in februari 2022.

Naast een rapportering van de voortzetting van het project en het beantwoorden van de open issues zal er dan ook stilgestaan worden bij een aantal thema’s en risico’s die bij een infrastructuurproject van deze omvang moeten bekeken worden en waarvan de inschatting juist moet gebeuren; het gaat dan onder meer over milieurecht en vergunningen, eigendoms- en goederenrecht, etc … .

Tot de realisatie van het ET project wacht ons nog een lang en complex traject. Iedereen is er echter van overtuigd dat het de moeite waard is om samen met de euregionale partners voluit te gaan voor onze kansen. Het ET project zal ongetwijfeld een bijzondere hefboom betekenen voor onze regio. Het kan ons laten uitgroeien tot een unieke site van kennis en hoogtechnologisch onderzoek met spin offs in tal van andere sectoren en domeinen. Maar vooral zal het project ervoor gezorgd hebben dat we in de euregio via een unieke samenwerking met alle betrokken overheden en partners een fantastisch resultaat hebben neergezet.

Gehoorverlies hoger op de maatschappelijke agenda

Gouverneur Jos Lantmeeters ontving vandaag NKO-arts Dokter Janssens de Varebeke (Jessa), ONICI-directeur Leo de Raeve en Rob Beenders, auteur van “Mijn Hoorreis” en drager van een cochleair implantaat en hoortoestel in het provinciehuis voor een gesprek over gehoorverlies.
Met dit initiatief wil de gouverneur gehoorverlies hoger op de agenda plaatsen en hooroplossingen beter bespreekbaar maken. 12%  van de Belgische bevolking heeft rechtstreeks te maken heeft met slechthorendheid, dat zijn 105.916 Limburgers, cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie tonen aan dat dit aantal exponentieel zal stijgen de komende jaren.

Gehoorproblemen komen alsmaar vaker voor, ook bij Limburgers. Naar schatting 11.5% van de 18+ lijdt aan gehoorverlies. Slechts 34% van hen hebben ooit een gehooronderzoek ondergaan en 30% van de mensen met gehoorverlies draagt een hoortoestel. Er bestaat geen leeftijd voor hooroplossingen, zowel jong als oud kan hiermee geholpen worden, dit kan gaan van een traditioneel hoortoestel tot een cochleair implantaat voor mensen met ernstig gehoorverlies.

De voornaamste reden waarom bijna 70% niet kiest voor een hooroplossing is omwille van

•       Gebrek aan duidelijke informatie

•       Een verkeerd beeld over hooroplossingen

•       Een verkeerde inschatting van opgelopen hoorschade

Recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie geven aan dat 466.000.000 mensen gehoorverlies hebben. Tegen 2050 zal dit stijgen naar 900.000.000.

70% van de mensen met gehoorverlies besprak dit met hun huisarts. Toch zijn heel wat Limburgers zich niet bewust van hun gehoorverlies omdat dit vaak zeer traag evolueert.

Sedert 1998 wordt aangeboren slechthorendheid bij pasgeborenen gescreend door Opgroeien! (voormalig Kind & Gezin). Dit is essentieel voor vroegtijdige detectie en behandeling van deze zeer jonge slechthorenden, voor optimale ontwikkeling van de taal en integratie in normaal onderwijs en het bereiken van optimale sociale omgang. Voor volwassenen bestaat er geen structureel georganiseerde screening. Echter kan vroegtijdige detectie en aanpak ook voor deze leeftijdsgroep van  belang zijn. 

Niet kunnen horen is meer dan niet goed kunnen communiceren.

“Het overleg met de betrokkenen  heeft me geleerd dat het niet kiezen voor een hooroplossing verder gaat dan minder goed kunnen horen of communiceren” aldus Gouverneur Lantmeeters. “Het kan invloed hebben op zelfstandig kunnen leven, heeft impact op het werk, verhoogt de kansen op een depressie of een burn-out maar versnelt ook het krijgen van dementie of cognitieve achteruitgang. Vroegdetectie van gehoorverlies is dus cruciaal.

Met dit gesprek wil ik als gouverneur meewerken om gehoorverlies meer bespreekbaar te maken en hoop ik een steentje te kunnen bijdragen om hooroplossingen uit de taboesfeer te halen. “

Thema-actie Verkeersveiligheid

Leerlingen, ouders en leerkrachten beginnen morgen aan het nieuwe schooljaar en zullen opnieuw de verplaatsing naar school maken met de (brom-)fiets, de auto of het openbaar vervoer.

De schoolomgeving kan rond de aankomst- en vertrektijden een druk “verkeersknooppunt” zijn. Om de verkeersveiligheid rond de schoolomgeving te garanderen organiseert de gouverneur, in samenwerking met het provinciebestuur, de burgemeesters, de politiediensten en het Limburgs parket voor de 20ste keer de provinciaal gecoördineerde thema-actie “Veilig Schoolverkeer”.

De politie zal tijdens de thema-actie extra aandacht besteden aan overtredingen begaan door zowel volwassenen, jongvolwassenen als kinderen. In de schoolomgeving zal bij volwassenen gecontroleerd worden op het dragen van de veiligheidsgordel, het foutief parkeren en op snelheid. De jongvolwassenen en kinderen worden gecontroleerd op de technische eisen van hun fiets/bromfiets en op het (rij)gedrag in het verkeer.

Om deze actie te doen slagen, hebben wij de medewerking van de steden en gemeenten, de politiezones en het parket. In de vorige jaren werkten deze partners reeds actief mee.

Er werden via de politiezones affiches en folders met veiligheidstips aan de scholen ter beschikking gesteld met een begeleidende brief om dit te bespreken met de leerlingen en ouders. Aan de burgemeesters werd gevraagd om er op toe te zien dat zowel lokale politie als onderwijsinstellingen zich inzetten voor deze thema-actie.

We hopen ook dit schooljaar op een vlotte samenwerking zodat we samen opnieuw een succesvolle thema-actie “Veilig Schoolverkeer” kunnen organiseren.

Veel succes met het nieuwe schooljaar!

Preventieve evacuatie overstromingsgevoelige gebieden

Ten gevolge van de hevige regenval van de afgelopen dagen staan de debieten op de Maas historisch hoog. De voorspellingen wijzen uit dat de situatie enkel zal verergeren. Er worden mogelijke debieten voorspeld tot 3.750 m³/sec. Dat is al 100 jaar niet meer gebeurd. Daarom werd er beslist om preventieve maatregelen te treffen in de Maasgemeenten Maasmechelen, Lanaken, Maaseik, Dilsen-Stokkem en Kinrooi.

Aan de mensen die in overstromingsgevoelige gebieden wonen raden we aan om te evacueren naar familie of vrienden. Voor alle praktische info over evacuatie, check de website van je gemeente. De politie voorziet extra toezicht en er is extra dijkbewaking.

Zorg voor je eigen veiligheid en neem het zekere voor het onzekere. We hebben gezien dat het water plots heel snel kan komen. Dat heeft de situatie in Wallonië gisteren en vandaag aangetoond.

Wateroverlast Limburg

Onder leiding van gouverneur Jos Lantmeeters is vandaag de provinciale crisiscel samengekomen, aangevuld met specialisten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De huidige weermodellen voorspellen vooral veel regen en mogelijke problemen in het oosten en zuiden van de provincie. De laatste weermodellen gaan uit van een gespreide neerslag tot donderdag middag. Lokaal kunnen er wel hevige stortbuien mogelijk zijn.  Op dit ogenblik is de situatie in de Voerstreek kritiek.

Op een zestal posten verspreid over de hulpverleningszones zal de brandweer lege zandzakken voorzien. Concreet handelt het om de brandweerkazernes van Hasselt, St-Truiden, Genk, Bilzen, Lommel en Bree. Wij vragen uitdrukkelijk dat alleen de inwoners waarbij het water in de woning loopt of dreigt te lopen langskomen om deze op te halen, gezien de voorraad beperkt is.

De voorraad zandzakjes is beperkt. Dit betekent dat deze zaadzakjes enkel bestemd zijn voor mensen die er nood aan hebben.  Met andere woorden niet voor mensen die nooit wateroverlast hebben, niet ter bescherming van tuinhuisjes,… Een strategische voorraad wordt achter de hand gehouden.

Daarnaast wordt gevraagd aan burgers om zelfredzaam, creatief en solidair te zijn. Met eenvoudige middelen kan het instromen van water in een garage moeilijk gemaakt en/of  vermeden worden. Met  deze preventieve maatregelen kunnen de hulpdiensten zich focussen op de zwaarst getroffen gebieden. Vergeet niet om bij onmiddellijke dreiging van overstroming gastoevoer en elektriciteit volledig af te sluiten, zodat nutsvoorzieningen zelf geen aanleiding zijn voor brand of andere problemen tijdens de evacuatie. Tegelijk zorgt het afgesloten zijn van de nutsvoorzieningen dat de veiligheid van de terugkeer vergroot. Schakel ook alle aparte verwarmingstoestellen uit, alsook de toevoer. Zo kan er geen overstroomd water in de toestellen en/of de leidingen lopen en kunnen de toestellen sneller terug in gebruik genomen worden (voor het drogen van de woning).

De diensten van de gouverneur roepen de 42 gemeentebesturen op om waakzaam te zijn m.b.t. jeugd- en sportkampen die plaatsvinden op hun grondgebied. Neem zeker een kijkje op deze terreinen om te zien of er zich problemen voordoen.

Het noodnummer 1722 is geactiveerd en kan gebeld worden voor niet-levensbedreigende hulp (wateroverlast, stormschade,… ). Zo blijft het noodnummer 112 vrij voor de levensbedreigende noodoproepen.

Meer informatie op http://www.waterinfo.be

Code oranje van 17u tot 24u

Vrijdagnamiddag en -avond verwacht het KMI, in tegenstelling tot de vorige dagen, intensere en meer gestructureerde buien. Er kan daarbij op verschillende plaatsen overvloedige neerslag vallen op korte tijd, waarbij er 30 l/ m² op een uur tijd of 40 l/ m² of zelfs meer op 6 uur tijd mogelijk is. Ook kunnen er hagelbollen van enkele cm voorkomen en plaatselijk felle rukwinden. Het noodnummer 1722 wordt geactiveerd en kan gebeld worden voor niet-levensbedreigende hulp (wateroverlast, stormschade…). Zo blijft het noodnummer 112 vrij voor de echt levensbedreigende noodoproepen!

Meer info op Brandpreventie in natuur- en bosgebieden op basis van kleurcodes | Agentschap voor Natuur en Bos

Minister van Binnenlands Bestuur belast gouverneur met de opdracht een tuchtonderzoek op te starten ten aanzien van titelvoerend burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren.

Gouverneur kan bevestigen dat hij heden deze opdracht vanwege de minister van binnenlands bestuur Bart Somers heeft ontvangen waarbij hem gevraagd wordt een tuchtonderzoek te voeren, een tuchtverslag op te maken en een tuchtdossier samen te stellen.

De gouverneur zal gedurende het verloop van deze opdracht niet communiceren en zich onthouden van elke commentaar.

Hij zal de tijd die nodig is nemen om een omstandig onderzoek te voeren en een gedegen verslag op te stellen voor de minister.

GOUVERNEUR JOS LANTMEETERS WORDT BESCHERMHEER VAN DE LIMBURGSE STREEKTAAL

Veldeke Bels(j) Limburg, de provinciale organisatie voor het gebruik en behoud van de Limburgse dialecten, maakt zich op om zijn 20-jarig bestaan te vieren. Als de coronacijfers het toelaten zullen er in de loop van het jaar verschillende festiviteiten plaatsvinden. In de aanloop wordt 21 februari, de Internationale Dag van de Moedertaal, aangegrepen om een eerste keer naar buiten te komen met een gedenkwaardig gebeuren: gouverneur Jos Lantmeeters wordt in de adelstand verheven als Beschermheer van de Limburgse streektaal. Hij kreeg het Genker dialect met de moederborst mee, heeft een warme band met zijn eerste taal en kan ze met grote vaardigheid hanteren.

Onze gouverneur stapt hiermee in de voetsporen van zijn ambtsgenoot aan de andere kant van de Maas, Theo Bovens. Deze verkreeg zijn eretitel in 2016 binnen het kader van het 90-jarig bestaan van Veldeke Limburg, onze zustervereniging. Dat was voor de uitbraak van de coronacrisis, met een groots evenement. Wij moeten dat even uitstellen, maar zullen niet aarzelen om binnenkort deze nieuwe stap in de carrière van onze gouverneur met de nodige ceremoniële glans op te luisteren.

De Internationale Dag van de Moedertaal werd in het jaar 2000 voor het eerst op 21 februari gevierd. Hij werd in 1999 uitgeroepen door de UNESCO, en even later formeel erkend door de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Van in het begin vroeg hij aandacht voor de linguïstische en culturele diversiteit, en wilde hij meertaligheid stimuleren. Sinds 2007 gaat er speciale aandacht naar het helpen overleven en het beschermen van alle talen gebruikt door de volkeren overal ter wereld.

De UNESCO geeft ook een “Atlas van bedreigde talen” uit, die geregeld een update krijgt. Hierin komen meer dan 6.000 talen aan bod, waarvan er 2.500 bedreigd zijn. Deze bedreigde talen worden opgedeeld in vijf categorieën van urgentie. Het Limburgs staat in de minst urgente categorie, die van de kwetsbare talen. Deze nog redelijk geruststellende plaats hebben we uiteraard te danken aan de situatie in Nederland, waar er veel geïnvesteerd wordt in de bescherming van de streektaal en ook aan het doorgeven van de taal aan de jongste generatie via het gezin, de kinderopvang, het onderwijs, sociale media, …

De UNESCO stelt dat de dood van een taal leidt tot het verdwijnen van verschillende vormen van cultureel erfgoed: orale expressies, verhalen, legenden, zelfs een achterliggend wereldbeeld. De Limburgse dialecten zijn erg rijk aan eigen woordenschat, grammaticale eigenaardigheden, spreekwoorden, … Ze vormen een goudmijn voor linguïstisch onderzoek en een dieper inzicht in de Germaanse talen.

Veldeke Bels(j) Limburg wil de cultuurexpressie in de brede verscheidenheid aan Limburgse dialecten aanmoedigen, zowel schriftelijk als op het podium. Daarnaast is het de bedoeling om de lokale taalvarianten in het landschap aanwezig te stellen via muurschilderingen, verzen op stoeptegels, uithangborden, tweetalige straatnaamborden enz. Zo krijgt de couleur locale ook een toeristische waarde. Maar natuurlijk is het actieve gebruik van de Limburgse dialecten in zo veel mogelijk sociale contexten cruciaal. Zo kan de streektaal zichzelf verrijken en aanpassen aan de maatschappelijke evoluties.

Vroeger leefde de opvatting dat het opvoeden van kinderen in het dialect zou leiden tot schoolachterstand en verlies van kansen op sociale promotie. Uit onderzoek (opgestart in Canada, maar uitvoerig herhaald in Nederland) blijkt het tegendeel: als een kind in verschillende taalregisters opgroeit (meertaligheid), dan zorgt dit voor neurale stimulering en vertraagt het zelfs de dementie.

Al hebben we in Belgisch-Limburg nog een hele achterstand in te halen ten opzichte van onze buren in Nederland, toch zien we de maatschappelijke status van de streektaal stijgen. Ja, stilaan wordt dialect spreken een teken van culturele ontwikkeling.

De provinciale werking van Veldeke Bels(j) Limburg smeedt een band tussen 7 lokale en regionale afdelingen: Veldeke Genk, Veldeke Hasselt, veldeke As, Veldeke Maasland, Veldeke Dommelland, Veldeke Lonerland en Veldeke Truierland. Daarnaast betrekt ze nog diverse andere dialectkringen bij haar werking. VBL geeft een kwartaaltijdschrift uit, en jaarlijks verschijnt er een scheurkalender met dialectspreuken, de Limburg-almenak.

Nieuwjaarswensen 2021

Beste Limburgers,

Normaal zou ik nu samen met de collega’s van de Limburgse deputatie een nieuwjaarsontvangst organiseren in het provinciehuis en bij die gelegenheid een nieuwjaarsboodschap brengen

Dit kan helaas niet. Toch wil ik graag langs deze weg jullie kort toespreken.

Dames en heren,

2020 ligt eindelijk achter ons. Een jaar gedomineerd door een verschrikkelijk virus. Een jaar dat ons nog lang zal bijblijven.

In de eerste plaats wil ik daarom namens het provinciebestuur ons medeleven betuigen aan al de families die iemand verloren hebben door het Corona virus. Ik hoop oprecht dat de goede herinneringen troost mogen brengen en het verlies een beetje kunnen verzachten.

Hoewel 2021 zich meer en meer lijkt aan te dienen als een overgangsjaar, moeten we toch durven met een positieve blik vooruit te kijken.

Laat 2021 daarom niet alleen het jaar zijn waarin we het virus onder controle krijgen, maar ook het jaar waarin we extra tijd gaan besteden aan de mooie dingen van het leven  en waarbij we  – als alles goed verloopt –  stilaan terug elkaar mogen ontmoeten en ons normale leven weer kunnen opnemen.

In het bijzonder wil ik dit moment aangrijpen om de lokale handelaars en alle Limburgse ondernemers een hart onder de riem te steken. Zij hebben veerkracht getoond, zijn soms zeer creatief geweest maar vooral,  ze zijn moedig blijven volhouden.

Ik hoop dat velen onder jullie deze moeilijke periode hebben kunnen overbruggen en dat er in het nieuwe jaar nieuwe kansen en opportuniteiten ontstaan. Jullie verdienen ons respect!

Daarnaast wil ik mij ook richten tot al die werknemers en vrijwilligers uit het verenigingsleven, de jeugd, sport en de socio – culturele sector.

Afgelopen jaar is ook voor jullie een rampjaar geweest. Niet alleen wat de werking betreft, maar ook financieel en mentaal . Ik hoop dat je de bezieling en de geestdrift van weleer weer opnieuw kan opwekken en de energie kan terugvinden om een nieuwe doorstart te maken. Jullie zijn het hart en de ziel van onze samenleving.

Tot slot een welgemeend woord van waardering aan alle zorgverleners en alle medewerkers uit de sociale sector. Jullie werk is onbetaalbaar. Gisteren, vandaag maar ook morgen zal uw inzet nog steeds nodig zijn. De mensen die het fysiek of mentaal moeilijk hebben, hebben je nodig. Ik hoop dat je de kracht blijft vinden om het o-zo-belangrijke werk te blijven doen!

Beste Limburger,

Heb vertrouwen, er is altijd licht aan het einde van de tunnel.

Hou de moed er dus in, want we zijn het onszelf en onze naasten verschuldigd om er het beste van te maken. Ook en vooral als het moeilijk gaat.

Aan alle Limburgers, wens ik een gezond, gelukkig en hopelijk een geanimeerd 2021!

Kerstboodschap aan de Limburgers

Beste Limburgers

Kerstmis en nieuwjaar komen er aan. Normaal gezien een tijd die we samen met familie en vrienden doorbrengen — iets waar velen erg naar verlangen!

Maar het coronavirus is nog te sterk aanwezig, en de besmettingscijfers  nog onvoldoende gedaald. Daarom moeten we onze contacten met anderen blijven beperken.

Dit betekent dat het eindejaar er dit jaar anders zal uitzien.

Onze feesten zullen kleiner zijn. Maar misschien daardoor ook wel warmer en intiemer.

Ik begrijp heel goed dat dit niet voor iedereen gemakkelijk zal zijn. Zelf kijk ik ook elk jaar uit naar de gezelligheid van samen feesten. Maar dit kan nu jammer genoeg niet.

Daarom wil ik met jullie, Limburgers, graag één duidelijke afspraak maken die we de komende weken moeten volhouden:

Spreek alsjeblieft niet af met je hele familie of met vrienden. Beperk je tot het gezin waarin je leeft, dat je eventueel kan aanvullen met één vast (knuffel)contact. Maar ga dus niet naar je nonkels en tantes, neven en nichten of je grootouders. En organiseer zeker geen foute feestjes.

Anders gezegd: vier kerst en nieuwjaar …. maar vier het beperkt.

Als we deze afspraak allemaal volgen, dan nemen we de best mogelijke start voor het nieuwe jaar EN zetten we onze inspanningen van de voorbije weken niet op de helling. 

Zeker als we ook de basisregels blijven volgen, zoals regelmatig je handen wassen, afstand houden en je mondmasker dragen wanneer het nodig is.

Dus beste Limburgers, ik reken op u allen!

Blijf volhouden. Samen kunnen we dit.

Ik wens jullie allemaal alvast een gezond 2021 !

Laat het nieuwe jaar een jaar worden van “elkaar weer mogen ontmoeten” en gevuld met alleen maar goede vooruitzichten.

Bekijk de kerstboodschap via volgende link: https://fb.watch/2yPcrpdMT3/