Regiovorming

Samen sterk(er) voor Limburg

Eerste adviesvraag van de Vlaamse Regering

Gouverneur Jos Lantmeeters is zeer tevreden dat de Vlaamse Regering bij de regio-afbakening er voor kiest om Limburg als één referentieregio te weerhouden. Volgens hem is dit een logische beslissing die ons in Limburg alleen maar sterkt om samen met al de burgemeesters te werken aan een bovenlokale strategische agenda die straks model kan staan voor heel Vlaanderen.

Met de regiovorming zet de Vlaamse Regering maximaal in op een samenwerkingsmodel tussen de bestuursniveaus en maatschappelijke actoren waarbij “programma’s” gemaakt worden die aansluiten bij de visie die de lokale besturen hebben op hun regio. Met het oog op de creatie van dergelijke gemeenschappelijke programma’s moeten de gemeenten in de regio’s in overleg kunnen treden en samenwerkingen aangaan binnen een vaste gebiedsomschrijving. Het doel is om, via regiovorming, voor diverse maatschappelijke uitdagingen tot samenwerkingsverbanden te komen die sectoren en bestuurslagen overschrijden. Hierbij vormt de gouverneur een belangrijke verbindende en faciliterende rol.

De Vlaamse Regering heeft nu de regio vastgelegd waarin de gouverneur in de komende weken en maanden lokale gesprekken zal aangaan. Onze volledige provincie valt binnen een en dezelfde referentieregio waardoor dit werk met een voorsprong kan worden aangevat.

Het regioproject draagt de wervende titel: “Samen sterk(er) voor Limburg!”

In een eerste fase zal de gouverneur al de lokale besturen persoonlijk gaan bezoeken. Deze rondgang start in Alken en zal in logische clusters verlopen. Via deze clusters wordt al meteen een focus gelegd op de gemeenschappelijke thema’s en samenwerkingen die de steden en gemeentes al met elkaar hebben. Dat zal een eerste basis vormen voor een verdere en intensere samenwerking en voor het uitdiepen van de kansen voor deze (sub)regio’s. Noord Limburg is daar op diverse terreinen een mooi voorbeeld van.

In een volgende stap zal de gouverneur de verschillende burgemeesters samenbrengen in een burgemeestersparlement. Dit platform moet in goede afstemming met het provinciebestuur en al de andere socio-economische stakeholders een bovenlokale strategische agenda uitwerken waarbij we ons kunnen profileren als de proeftuin voor Vlaanderen en dit in tal van levensdomeinen en sectoren. Het burgemeestersparlement zal ook mee het advies stofferen dat de gouverneur in 2021 moet formuleren om tot een definitieve afbakening te komen. Hij is overtuigd dat dit advies de definitieve afbakening van Limburg als één referentieregio kan bevestigen. Daarnaast zal het burgemeestersparlement ook het platform  zijn voor een bovenlokale agenda en nieuwe proefprojecten rond samenwerking. Uiteraard mag deze afbakening niet beperkend werken voor de bestaande regio – en grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden, zij blijven van belang en zullen verder verfijnd worden.

Dankzij de samenhang en de overzichtelijkheid van de afbakening als één enkele regio, kan Limburg het ideale labo zijn voor maatschappelijke vernieuwing en innovatie. Door ons op deze wijze in de markt te zetten, maken we van Limburg een “dynamisch” en “attractief”  merk waarmee we nieuwe initiatieven, nieuwe investeerders en nieuw talent kunnen aantrekken. Gouverneur Lantmeeters verwijst als voorbeeld naar het recent opgerichte overlegplatform Cultuur Offensief Limburg, dat aantoont dat een goede samenwerking rond een specifiek thema mogelijk is. Betere en intensere samenwerking rond andere beleidsdomeinen is zelfs de sleutel om onze provincie in haar geheel te versterken. We delen allen één ambitie: samen sterk(er) voor Limburg.

Tweede adviesvraag van de Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering heeft alsnog beslist om Limburg op te delen in drie regio’s en heeft de gouverneur om een nieuw advies gevraagd met een voorstel tot groepering van gemeenten.