Ambt

De gouverneur is hét gezicht en aanspreekpunt van de provincie. Hij wil van Limburg een “sterk merk” maken en dit op alle vlakken. Hij beweegt zich op het snijpunt van verschillende bestuursniveaus in deze provincie en is daarom uitstekend geplaatst om het positieve verhaal van Limburg uit te dragen. 

De provinciegouverneur is niet alleen voorzitter van de deputatie, hij vervult ook opdrachten voor de Vlaamse en de federale regering. Op die manier vormt hij de schakel tussen de verschillende bestuurlijke niveaus in de provincie: de federale overheid, de Vlaamse overheid, de provincie en de steden en gemeenten Bij al deze bevoegdheden heeft hij een bemiddelende, coördinerende, verbindende en faciliterende rol.

Omdat hij zich op het kruispunt van verschillende bestuursniveaus bevindt en veelvuldige contacten heeft met zeer verscheiden maatschappelijke actoren, vangt hij vaak signalen op en probeert hij ook beleidsmogelijkheden en –hiaten te detecteren voor onze provincie. Vanuit zijn functie is hij goed geplaatst om te bemiddelen, consensus te zoeken en te coördineren tussen overheden en om voor lokale besturen een stimulerende en ondersteunende rol op te nemen.

Voorzitter van de deputatie

De gouverneur is voorzitter van de deputatie en dus een belangrijke medespeler in het provinciale beleid. Als voorzitter is de gouverneur evenwel niet stemgerechtigd. Uiteraard stelt hij zijn kennis en ervaring ter beschikking van de deputatie en de provinciale administratie.

Vlaams en federaal

In de hoedanigheid van Vlaams en federaal commissaris oefent de gouverneur het bestuurlijk toezicht uit op de lokale besturen: gemeenten, OCMW’s, eredienstbesturen, polders, wateringen… en is hij ook belast met het toezicht op de politiezones en de hulpverleningszones. Bestuurlijk toezicht houdt in dat beslissingen op lokaal vlak worden getoetst op hun overeenstemming met het recht en het algemeen belang. Het handelt hier specifiek over toezicht op de beslissingen van de lokale besturen omtrent hun werking in het algemeen en aangelegenheden zoals overheidsopdrachten, patrimonium, personeelszaken, financiën en fiscaliteit.

Dit “bestuurlijk toezicht” en de daarmee gepaard gaande coaching en adviesverlening biedt hem tegelijkertijd de kans om het overleg en contact met de Limburgse steden en gemeenten te onderhouden. Deze contacten met de lokale bestuurders zorgen ervoor dat hij de vinger aan de pols houdt en vertrouwd blijft met de specifieke uitdagingen van de besturen en de concrete context waarin bepaalde beleidsbeslissingen worden genomen. Het stelt hem in staat om een aanspreekpunt, begeleider en partner op korte afstand van de Limburgse lokale besturen te zijn.

Naast het toezicht krijgt de gouverneur in uitvoering van allerhande regelgeving nog een aantal specifieke taken toegewezen: van uitreiken van jachtverloven over wapenvergunningen en milieuhandhaving tot de regeling van verkiezingen.

In 2011 besluit de Vlaamse regering de rol van de gouverneurs vanuit hun bevoegdheid als commissarissen van de Vlaamse Regering verder te versterken. De gouverneurs krijgen dan een coördinerende opdracht om op permanente basis beleidsprocessen, controleopdrachten en werking van de gedeconcentreerde diensten van de Vlaamse overheid af te stemmen op deze van de andere bestuursniveaus.

Door hun voeling met de lokale en provinciale praktijk kunnen zij op vraag van de besturen het dagelijks partnerschap met Vlaanderen faciliteren en stroomlijnen. De invulling van de coördinatieopdracht is zeer divers en hangt af van de specifieke context rond belangrijke Limburgse dossiers (SALKturbo, Noord-Zuidverbinding…). Lees hier meer over op de pagina over de Limburgse taken.